Quà tặng Lưu Niệm

Vòng cổ trầm cc hạt nhỏ

500.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Vòng cổ trầm Indo trung

600.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Vòng cổ trầm cc hạt trung

700.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Vòng cổ trầm phật

1.000.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Vòng cổ trúc cc đen

1.000.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Vòng cổ trầm 21

1.200.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Vòng cổ trầm nút phi 7

1.200.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Vòng cổ trầm cc hạt lớn

1.500.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Vòng cổ trầm Indo đen

2.000.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Vòng cổ trầm Indo nhỏ

2.000.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Vòng cổ trúc cc lớn

2.000.000 

Quà tặng Lưu Niệm

Vòng cổ trầm Indo lớn

2.500.000